it

[ɪt] [ɪt]

pron. 它,这,那(指无生命的东西、动物、植物);指已提到或将提及的事物、活动、经验、抽象观念等;在不分性别或情况不详时指代;作无人称动词的主语,表示天气、时日、距离、状态、温度等;用于替代通常出现在其后面的名词、短语或从句;用于强调其后的句子成分;用于指某人;用作直接宾语,几乎不具有或完全不具有任何含义;能力,素质

n. (捉迷藏等儿童游戏中的)捉人者,找人者;意大利苦艾酒,味美思酒

abbr. (IT)信息技术(information technology)

[ 复数:its]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-20 21:42:30 2023-03-20 22:54:44 2023-03-20 23:10:31 2023-03-20 22:01:11 2023-03-20 21:31:01 2023-03-20 23:18:41 2023-03-20 22:45:05 2023-03-20 22:55:07 2023-03-20 23:05:10 2023-03-20 23:06:56 2023-03-20 21:13:49 2023-03-20 21:21:09 2023-03-20 22:37:05 2023-03-20 23:07:21 2023-03-20 22:33:05 2023-03-20 22:17:44 2023-03-20 22:57:43 2023-03-20 23:11:22 2023-03-20 23:11:29 2023-03-20 21:12:22